آیا اخلاقیات و احکام با عقلانیت ارتباط دارد؟

خسرو باقری در فایل صوتی پیش رو به این پرسش ها که آیا اخلاقیات و احکام عبادی دین با عقلانیت اراتباط دارد می پردازد.

سرویس خبری