عکس: نامگذاری اولين مكان درکشور بنام آيت‌الله هاشمی

سرویس خبری، عکس: نامگذاری اولين مكان درکشور بنام آيت‌الله هاشمی