تعیین سهم استانها از منابع ملی در برنامه ششم توسعه ضروری است

سنندج- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان عنوان کرد: امیدواریم در برنامه ششم توسعه سهم استان ها در منابع ملی مشخص و توزیع براساس نظام تدبیر انجام شود.

سرویس خبری