ولایتمداری به سبک حاج قاسم

مواضع سردار سلیمانی در حوزه سیاست داخلی برای عده ای جالب و غیرمنتظره به نظر می رسد.