۱۰ اثر از لرستان در جشنواره اتودهای نمایشی غرب کشور پذیرفته شد

ازنا - ۱۰ اثر از لرستان در ششمین جشنواره اتودهای نمایشی غرب کشور پذیرفته شد.