هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای امروز تهران برای گروه‌های حساس جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد.

سرویس خبری