یادداشت مدیرعامل بنیاد فارابی برای همکاری ۳ نهاد در تولید یک فیلم

یادداشت علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره همکاری ۳ نهاد سینمایی در سرمایه گذاری تولید یک فیلم جدید سینمایی، منتشر شد.