"اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم" پوشش یا حقیقت؟

شنیده شده است که دولت در اقدامی کم سابقه و با ابلاغ فوق العاده، دستور اجرای طرحی به نام "اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم" در استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور را صادر کرده است.

سرویس خبری