انتخابات آینده را با صیانت از آرای مردم بخوبی برگزار می کنیم

قزوین- رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: مهمترین هدف و رسالت ما در استان برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و صیانت از آرای مردم است.