نگاهی به محل تمرین دورتموند در ماربیا اسپانیا

سرویس خبری، نگاهی به محل تمرین دورتموند در ماربیا اسپانیا