سازمان هواپیمایی کشور مکلف به توسعه ناوگان هوای شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان هواپیمایی کشور را مکلف کردند تا به توسعه ناوگان هوایی با رعایت حمایت از صنایع داخلی بپردازد.

سرویس خبری