پاکستان‌درسال2017دومین‌قدرت‌اقتصادی‌جنوب‌آسیامی‌شود

بانک جهانی پیش‌بینی کرد در سال 2017 پاکستان به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی در جنوب آسیا مطرح می‌شود.