تصویر: برخورد صمیمانه با دستفروش کهنسال

برخورد صمیمانه و قابل تقدیر نیروی سد معبر با مردی کهنسال و دستفروش در تربت حیدریه.