تصویر: قاتل فراری اراک، پس از دستگیری

سرویس خبری، تصویر: قاتل فراری اراک، پس از دستگیری