اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به الگو سازی نیازمند است

شاهرود-امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به الگو سازی و تمدن سازی نیاز دارد، گفت: ضرورت توجه به پرورش در اولویت نهادهای فرهنگی قرار گیرد.