نخبه پروری اصل فراموش شده انجمن های اسلامی دانش آموزان است

شاهرود- رئیس آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه افراد نخبه امروز جامعه برخاسته از انجمن های دانش آموزی هستند، گفت: متاسفانه امروز این امر به مثابه فلسفه وجودی انجمن اسلامی فراموش شده است.