انتقاد پروین به مسئولین در حاشیه مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی

سرویس خبری، انتقاد پروین به مسئولین در حاشیه مراسم ختم مرحوم سیدعلیخانی