عکس: فاجعه بهبهان در ۲۰ دی ۱۳۶۵ (۱۸+)

سرویس خبری، عکس: فاجعه بهبهان در ۲۰ دی ۱۳۶۵ (۱۸+)