اولین نشست مطبوعاتی دونالد ترامپ بعد از پیروزی

سرویس خبری، اولین نشست مطبوعاتی دونالد ترامپ بعد از پیروزی