اميدواري استقلال به جذب ستاره محبوب هواداران

مهاجم گلزن و سابق استقلال ممكن است بار ديگر به اين تيم بازگردد.