بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

هم نقدینگی رکورد زد هم بدهی دولت به سیستم بانکی.