رکورد بی‌ خانمان‌ ها در افغانستان شکسته شد

شکستن رکورد بی‌خانمان‌ها در افغانستان