به جای چک کردن گوشی همسرتان با او صحبت کنید

با چک کردن گوشی همسرتان تنها اسباب دلخوری و قهر او را فراهم می‌آورید.