تاثیر استرس روی گلبول های خونی

استرس چگونه بر گلبول‌های خونی اثر می‌گذارد؟