4+1 تراکتوری محتاط برابر پدیده

چهار بازیکن دو کارته با تصمیم امیر قلعه نویی در ترکیب اولیه تراکتورسازی برابر پدیده قرار گرفتند.

سرویس خبری