جام قهرمانی سودامریکانو به چاپه کوئنزه اهدا خواهد شد

خبرگزاری گلوبو اسپورته برزیل مدعی شد که جام قهرمانی سودامریکانو به باشگاه چاپه کوئنزه اهدا خواهد شد.