جام قهرمانی سودامریکانو به چاپه کوئنزه اهدا خواهد شد