حضور عجیب نماینده ایران روی سکو کنار نماینده رژیم اشغالگر قدس!