درخواست برای آماده سازی متن قرارداد جدید/ عیادت مدیرعامل تراکتور از عشوری(عکس)