یک سوم از آنتی‌ بیوتیک های تجویز شده بدون توجیه هستتند

یک سوم از آنتی‌ بیوتیک های تجویز شده بدون توجیه هستتند

استفاده زیاده از حد و بدون کنترل آنتی‌بیوتیک‌ به مقاومت میکروب‌ها در برابر این گونه‌ی دارویی کمک می‌کند.