قدکوتاه ترین بدنساز جهان را بشناسید

آدیتیا رومئو دو فردی هندی است که به عنوان کوتاهترین وزنه بردار و بدنساز جهان به شهرت جهانی دست یافته است.