حسن زاده: عاملان درگیری در ورزشگاه قم مجازات می شوند