بی انضباطی کرار را نیمکت نشین کرد/ اعلام ترکیب تراکتور برای بازی با پدیده