تا پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، به رسمیت شناختن فلسطین بعید است

تا پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، به رسمیت شناختن فلسطین بعید است