محمود عباس دشمن شماره یک موجودیت اسرائیل است

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی: محمود عباس دشمن شماره یک موجودیت اسرائیل است

سرویس خبری