پورموسوی خبر داد/ آلویس نانگ یکشنبه در تهران!

آلویس نانگ یکشنبه به تهران خواهد آمد تا در آزمایشات پزشکی شرکت کند و در صورت نداشتن مشکل به استقلال خوزستان بپیوندد.

سرویس خبری