کنترل کامل ارتش سوریه بر خان الشیح

نیروهای ارتش سوریه شهر خان الشیح را کاملا تحت کنترل درآوردند....

سرویس خبری