تاکید بر گسترش همکاری ها در سفر وزیر جهاد کشاورزی به هلند