ممنوعیت تنبیه بدنی توسط معلمان و افزایش سخت گیری ها