سیاری: عملیات مروارید نشان از توانمندی جمهوری اسلامی در عرصه دریا دارد