"صندوق بیمه کشاورزی" برای حل مشکلات کشاورزان کارایی ندارد