"صندوق بیمه کشاورزی" برای حل مشکلات کشاورزان کارایی ندارد

جبران خسارت اندک و با تأخیر "صندوق بیمه کشاورزی" باعث شده است که کارایی لازم را برای کشاورزان نداشته باشد و بخش غالب فعالان این بخش از بیمه کردن باغات و مزارع خود در برابر خسارت احتمالی و غیرمترقبه خودداری کنند.