تصمیم اوپک منطقی و بدور از فشارهای سیاسی گرفته شد

سرویس خبری