تصمیم اوپک منطقی و بدور از فشارهای سیاسی گرفته شد

رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصمیم گرفته شده یک تصمیم منطقی بوده است گفت:‌ به نظر می رسد آنچنان فشارهای سیاسی در این مسئله دخیل نبوده است.