آغاز فعالیت آژانس نوآوری دانشجویی از ترم تحصیلی آینده

رییس دانشگاه صنعتی شریف گفت: آژانس نوآوری دانشجویی به احتمال زیاد فعالیت خود را از ترم تحصیلی آینده آغاز می کند.