روایت رهبری از سرداری که می‌گفت در "سپاه" جاروکش است/ مادر تازه فهمید پسرش کیست

حتی وقتی برای این جوان به خواستگاری هم میروند و خانواده‌ی دختر سؤال می کنند پسر شما چه‌کاره است، مادرش می گوید در سپاه مستخدم است!