آقای گل هندبال اروپا از ایران می آید / سجاد استکی؛ ماشین گلزنی دینامو بخارست