سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه امور اجتماعی به جزیره کیش و هندورابی