فلسفه نام گذارى‌ سال

وقتى مردم ناکارآمدى دولت را به‌ویژه در معضلات اقتصادى و از همه مهم‌تر رکود و بیکارى و وضع نامطلوب معیشت مردم و حتى چالش‌هاى صنفى و بازار ارز و بروز مفاسد اقتصادى می بینند، طبیعى است که حناى شعار تدبیر و امید نزد آنان رنگى نخواهد داشت.