گفت‌وگو، اعتماد و همکاری متقابل؛ شعار کنفرانس امنیتی تهران

کنفرانس امنیتی تهران با شعار گفت‌وگو ، اعتماد و همکاری متقابل بین کشورهای منطقه غرب آسیا جهت نیل به امنیت و پیشرفت جمعی هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد.