نگران افت پیشرفت‌های علمی و صنعتی در حوزه دارو هستیم