افزایش نرخ ارز دستاورد دولت در کنترل تورم را به باد می‌دهد