حضور رئیس‌فدراسیون‌جهانی تنیس در ایران

رئیس فدراسیون جهانی تنیس روی میز که این روزها رقبایی جدی برای تصدی مجدد منصب ریاست فدراسیون جهانی همچون یک قطری و یک بلژیکی را احساس می کند، به دعوت کمیته ملی المپیک روز گذشته وارد ایران شد.

سرویس خبری